Management Council

 

 

 

 

1

Shri. Chandrakant Pundlikrao Danve

President

2

Shri. Balu Raibhan  Jadhav

Vice-President

3

Shri. Sudhakar Pundlikrao Danve

Secretory

4

Shri. Rajiv Kisanrao Danve

Member

5

Smt. Sangeeta Chandrakant Danve

Member

6

Shri. Anna Laxman Khetre

Member

7

Shri. SudhakarBikka Vanarse

Member